Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 tại Tây Ninh

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là việc lập, cung cấp các thông tin, số liệu, dữ liệu về nguồn phát sinh chất thải, tác động của chất thải tới các thành phần môi trường, công tác quản lý và hoạt động bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình và hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất ngành Xây dựng.

1.Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm những gì?

 Để xác định các thông số môi trường cần quan trắc định kỳ và tần suất quan trắc trong một năm mấy lần, thì Doanh nghiệp cần kiểm tra phần cam kết của doanh nghiệp về chương trình quan trắc/giám sát môi trường định kỳ đã nêu rõ trong cuốn hồ sơ môi trường gốc (Báo cáo đánh giá tác động môi trường / Cam kết bảo vệ môi trường / đề án bảo vệ môi trường / Kế hoạch bảo vệ môi trường

  • Quan trắc không khí xung quanh tại cổng ra vào: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO
  • Quan trắc không khí xung quanh tại xưởng: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO, Ánh sáng, Nhiệt độ, độ ẩm
  • Quan trắc khí thải tại ống khói máy phát điện:Bụi, SO2, NOx, CO
  • Quan trắc nước thải tại hố ga cuối cùng: pH, TSS, BOD, Nitrat, Phosphat, Amoni, H2S, Coliform, Dầu mỡ ĐTVBáo cáo công tác bảo vệ môi trường giá rẻ

Hình đo môi trương lao động tại khu công nghiệp Phước Đông Tây Ninh

Đôi với các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất  tương đương từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và phải thực hiện quan trắc 03 tháng/ lần

Công việc thực hiện

Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Bước 1

Lấy mẫu chất lượng nước thải, khí thải, không khí xung quanh

Bước 2

Xác định khối lượng chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại

Bước 3

Cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác môi trường, giấy tờ pháp lý của doanh  nghiệp, các bản vẽ nhà xưởng và công trình xử lý môi trường

Bước 4

Viết báo cáo theo biểu mẫu quy định

Bước 5

Đại diện pháp luật của Doanh nghiệp ký tên, đóng dấu

Bước 5

Nộp báo cáo cho cơ quan nhà nước quản lý về môi trường

QUAN TRẮC KHÍ THẢI

 • Đối với các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tần suất quan trắc là 06 tháng/ lần
 • Đối với các cơ sơ sản xuất kinh doanh có ổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường dưới 5.000 m khí thải/giờ trở xuống thì được miễn quan trắc

QUAN TRẮC VỀ NUỚC THẢI

 • Hiện nay đối với các doanh nghiệp đã đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thì phải thực hiện quan trắc theo quy định chung của các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp nếu phát sinh nước thải từ 20 m3/ngày trở lên
 • Đối với các doanh nghiệp phát sinh nước thải dưới 20 m3/ngày sẽ được miễn quan trắc.
 • Đối với các doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra môi trường: Cần phải quan trắc theo Giấy phép xả thải do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp

QUAN TRẮC CHÁT THẢI RẮN

 • Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH
 • Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT
 • Đối với chủ xử lý
 • Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu
 • Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng

2. Huớng dẫn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

Vì sao phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường? Việc nếu không làm báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến việc vi phạm không thực hiện các báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải, báo cáo khai thác khoáng sản, …

Mức phạt Không làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định rõ tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Quan trắc khí thải

Đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường

Tần suất quan trắc

Thứ 1:Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải)

03 tháng/ lần

Thứ 2: Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải)

06 tháng/ lần

Tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường dưới 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải)

Miễn quan trắc

Quan trắc nước thải:

+ Các Doanh nghiệp đã đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất, Khu công nghiệp: thực hiện quan trắc theo quy định của Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp nếu phát sinh nước thải từ 20 m3/ngày trở lên và thông báo kết quả quan trắc nước thải cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp. Doanh nghiệp phát sinh nước thải dưới 20 m3/ngày sẽ được miễn quan trắc.

 + Các Doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra môi trường: quan trắc theo Giấy phép xả thải do cơ quan chức năng cấp.

Quan trắc bùn thải, chất thải rắn có chứa thành phần nguy hại loại một sao (*) để quản lý như chất thải thông thường

Đối tượng

Tần suất quan trắc

Thứ 1.Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

03 tháng/ lần

Thú 2.Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

06 tháng/ lần

Thứ 3.Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng được miễn hồ sơ môi trường

01 năm/ lần

3.Doanh nghiệp nào phải Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ?

Thứ 1: Đối với các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thi phải thực hiên quan trắc 03 tháng/ lần

Thứ 2: Đối với các cơ sở kinh doanh, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môitrường và tần xuất quan trắc là 06 tháng/ lần

Ngoài ra Quy định nêu rõ đối với các cơ sở kinh doanh, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng được miễn hồ sơ môi trường thì phải thực hiện quan trắc 01 năm/lần

Nếu Không làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bị phạt bao nhiêu tiền ?

Mức phạt Không làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định rõ tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

4. Mẫu Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

Chương 1 Báo cáo kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

  • Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải
  • Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải
  • Về quản lý chất thải rắn
  • Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

Chương 2  Báo cáo Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH

  • Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT
  • Đối với chủ xử lý

Chương 3 Báo cáo Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu

Chương 4 Báo cáoTình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (nếu có)

5.Các bước lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

Thu thập Các giấy tờ cần thiết để lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đầu tư / Quyết định thành lập ban quản trị chung cư (đối với dự án chung cư)
 • Giấy ủy quyền (Nếu người ký hồ sơ không phải đại diện Pháp luật)
 • Hợp đồng thuê đất/ nhà xưởng / Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
 • Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường / Giấy xác nhận đề án BVMT đơn giản / Quyết định phê duyệt / Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM / Quyết định phê duyệt đề án BVMT chi tiết / Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường / Giấy xác nhận hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường
 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (nếu xả nước thải > 5 m3/ngày)
 • Giấy phép khai thác tài nguyên nước (nếu khai thác nước tự nhiên > 10 m3/ngày)
 • Giấy phép khai thác tài nguyên khác (nếu có)
 • Hợp đồng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung / Hợp đồng xử lý nước thải (Nếu nằm trong các khu có hệ thống xử lý nước tập trung)
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể của cơ sở (có thể hiện vị trí lưu chứa rác, hệ thống xử lý nước thải)
 • Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa và nước thải (có thể hiện vị trí xả thải)
 • Bản vẽ thiết kế/ hoàn công của hệ thống xử lý nước thải
 • Hóa đơn tiền điện 03 tháng gần nhất
 • Hóa đơn tiền nước máy 03 tháng gần nhất / hoặc sổ theo dõi lượng nước khai thác, tài nguyên khai thác
 • Hình ảnh các khu vực của nhà máy / máy móc thiết bị / nguồn phát sinh khí thải / hệ thống xử lý nước thải, khí thải/ vị trí xả thải
 • Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại , chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, phế liệu
 • Biên bản bàn giao / Chứng từ xử lý chất thải, phế liệu

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm:

 • Quan trắc chất lượng nước thải, khí thải, không khí xung quanh
 • Thống kê khối lượng chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại
 • Thu thập các tài liệu liên quan đến công tác môi trường, giấy tờ pháp lý của doanh  nghiệp, các bản vẽ nhà xưởng và công trình xử lý môi trường
 • Viết báo cáo theo biểu mẫu quy định
 • Đại diện pháp luật của Doanh nghiệp ký tên, đóng dấu
 • Nộp báo cáo cho cơ quan nhà nước quản lý về môi trường

6.Dịch vụ báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Đội ngũ chuyên gia của Công ty tư vấn môi trường và đo đạc sài gòn xanh tây ninh địa chỉ 145 đường 786 khu phố 5 phường 1 tp Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh và Chi nhánh Tại Thị xã Trảng Bàng có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên về lĩnh vực môi trường , hiểu rõ từng hạng mục quản lý môi trường của từng doanh nghiệp trong khu công nghiệp và ngoài khu, từng ngành nghề trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi luôn thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, đối chiếu, tổng hợp để đưa ra quy trình thực hiện báo cáo hoàn chỉnh và nhanh nhất cho khách hang và mang lại sự hài lòng và kết quả tốt nhất.

 Ngoài ra chúng tôi có chính sách ưu đãi rất lớn khi hợp tác với khách hàng để cung cấp dịch vụ trọn gói và tối ưu nhất cho doanh nghiệp

báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Đo môi trường lao động tại Thành Thành Công Tây Ninh

7.Bảng giá báo cáo công tác bảo vệ môi trường do sài gòn xanh thực hiện

Để được báo giá chính xác và rẻ nhất Quý Doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin:

 • Thông tin đơn vị cần báo cáo: Tên, địa chỉ, ngành nghề
 • Chương trình quan trắc môi trường: Thông số môi trường cần quan trắc, số lượng, vị trí quan trắc, tần suất quan trắc, tần suất nộp báo cáo, cơ quan nộp báo cáo
 • Ghi chú:Chi phí thực hiện dựa vào tình hình thực tế của công ty giao động từ 3000.000.đến 5000.000 đồng

Bảng báo giá chi tiết công việc

1  

Tổng hợp thông tin dự án, nhu cầu từ chủ đầu tư.

2

Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh dự án

3

Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án : khí thải, nước thải, chất thải rắn, ồn,…

4

Quan trắc hiện trạng môi trường: môi trường không khí, nước thải, nước mặt, nước ngầm, đất.

5

Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm

6

Đề ra biện pháp giảm thiểu ổ nhiễm, phương án xử lý thải, phương án quản lý môi trường và dự phòng sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

7

Soạn thảo hồ sơ, báo cáo trình nộp cơ quan chức năng có thẩm quyền

8

Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền

Lĩnh vực tư vấn của Sài gòn xanh Tây Ninh

Liên hệ:

Công ty tư vấn môi trường và đo đạc sài gòn xanh Tây Ninh

Địa chỉ: 145 đường 786 khu phố 5 phường 1 tp Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

Chi nhánh  Tại 173 khu phố lộc an Phường Trảng Bàng Thị xã Trảng Bàng

Hotline: 093.155.19.39-0937.997.665(Mss.Vân Thạc sĩ Môi Trường)

Like và share