Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường đã thực hiện tại Tây Ninh

Thực hiện các báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các nhà máy trong khu và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh

1.Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công may thêu vi tính, giặt tẩy hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH may mặc Langham”             

           MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ dự án Nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công may thêu vi tính, giặt tẩy hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH may mặc Langham

1.1. Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của Dự án

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

2.1. Các văn bản pháp luật và quy chuẩn, tiêu chuẩn lập Báo cáo ĐTM

2.2 Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến Dự án.

2.3 Các tài liệu của Dự án do chủ đầu tư cung cấp.

3. Tổ chức thực hiện ĐTM

4. Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

4.1. Các phương pháp lập ĐTM

4.2. Các phương pháp khác.

Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN Nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công may thêu vi tính, giặt tẩy hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH may mặc Langham

1.1. Tên dự án

1.2. Chủ dự án.

1.3. Vị trí địa lý của dự án

1.3.1. Vị trí địa lý

1.3.2. Các đối tượng xung quanh.

1.3.3. Hiện trạng của nhà máy trước khi nâng công suất sản xuất

1.4. Nội dung chủ yếu của dự án.

1.4.1. Mục tiêu của dự án.

1.4.2. Các hạng mục của Dự án.

1.4.3. Quy trình công nghệ.

1.4.4. Nhu cầu máy móc thiết bị

1.4.5. Nguyên, nhiên, vật liệu và các chủng loại sản phẩm của dự án

1.4.6.  Sản phẩm, công suất của Nhà máy.

1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án. 

1.4.8. Vốn đầu tư. 

1.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án.

Chương 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN.Nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công may thêu vi tính, giặt tẩy hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH may mặc Langham

2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên.

2.1.1. Điều kiện địa hình, địa chất 

2.1.2. Điều kiện về khí tượng.

2.1.3. Đặc điểm thủy văn. 

2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý.

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 45

Chương 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công may thêu vi tính, giặt tẩy hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH may mặc Langham

3.1. Đánh giá, dự báo tác động. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc thiết bị

3.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án.

3.1.3. Đánh giá dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án.

3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá dự báo.

3.2.1. Mức độ chi tiết của các phương pháp.

3.2.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp

Chương 4: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN Nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công may thêu vi tính, giặt tẩy hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH may mặc Langham.

4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án.

4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn vận hành

4.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án.

4.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án. 100

4.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn hoạt động

Chương 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT Nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công may thêu vi tính, giặt tẩy hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH may mặc Langham.

5.1. Chương trình quản lý môi trường

5.2. Chương trình giám sát môi trường

5.2.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị

5.2.2. Trong giai đoạn vận hành

Chương 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG Nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công may thêu vi tính, giặt tẩy hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH may mặc Langham.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.

1. Kết luận.

2. Kiến Nghị 

3. Cam Kết

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHỤ LỤC.     

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công may thêu vi tính, giặt tẩy hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH may mặc Langham”                                                                                                    xem nội dung: Báo cáo đánh giá tác động môi trường CÔNG TY TNHH MAY MẶC LANHAM  

2.Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất, gia công bột Vôn-phơ-ram, Vanadium và Molybdenum của công ty TNHH Tejin

MỞ ĐẦU

1. XUẤT XỨ DỰ ÁN Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất, gia công bột Vôn-phơ-ram, Vanadium và Molybdenum

1.1. Tóm tắt về xuất xứ dự án 

1.2. Cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

1.4. Thông tin về Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III.

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường

2.2. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN Nhà máy sản xuất, gia công bột Vôn-phơ-ram, Vanadium và Molybdenum

1.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1.1.1 Tên dự án

1.1.2 Chủ dự án

1.1.3 Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án.

1.1.4. Mô tả mục tiêu của dự án.

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

1.2.1. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình chính

1.2.2 Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

1.2.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện dự án

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước

1.3.3. Các sản phẩm của dự án

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH

1.4.1. Công nghệ sản xuất, vận hành

1.4.2. Danh mục máy móc thiết bị

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

1.6 TIẾN ĐỘ, VỐN ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án

1.6.2. Vốn đầu tư

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

CHƯƠNG 2:ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN nhà máy sản xuất, gia công bột Vôn-phơ-ram, Vanadium và Molybdenum

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI

2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT KHU VỰC DỰ ÁN

2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường không khí

2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh học.

2.3. Giới thiệu KCX&CN Linh Trung 

CHƯƠNG 3:ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG Nhà máy sản xuất, gia công bột Vôn-phơ-ram, Vanadium và Molybdenum

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH.

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động.

3.2.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành thử nghiệm

3.2.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành thương mại 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

3.2.2.1. Biện pháp và công trình xử lý nước thải

3.2.2.2. Biện pháp và công trình xử lý bụi, khí thải

3.2.2.3. Biện pháp và công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

3.2.2.4. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG Nhà máy sản xuất, gia công bột Vôn-phơ-ram, Vanadium và Molybdenum

CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG Nhà máy sản xuất, gia công bột Vôn-phơ-ram, Vanadium và Molybdenum

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. KẾT LUẬN.

2. KIẾN NGHỊ.

3. CAM KẾT.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường công ty TNHH Tegin

xem nội dung: Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất, gia công bột Vôn-phơ-ram, Vanadium và Molybdenum 

Kế hoạch bảo vệ môi trường Bến Thủy Nội Địa Công Ty Khắc Quân Tây NInh

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GẠCH NGÓI TIẾN THÀNH saigonxanhtayninh: 0937.997.665

CÔNG TY TNHH YOON TEXTILE VN saigonxanhtayninh: 0937.997.665

 

CƠ SỞ VẬT LIỆU XÂY DỰNG SANG NGUYỄN saigonxanhtayninh: 0937.997.665

NẾU CÒN VẤN ĐỀ CHƯA RÕ GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI

saigonxanhtayninh: 0937.997.665-093.155.1939

Like và share