Báo giá chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Tùy  thuộc vào tính chất phạm vi hoạt động của dự án mà nhà nước quy định phải thực hiện báo cáo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ. Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm hai chi phí thứ nhất chi phí của đơn vị dịch vụ vụ lập báo cáo đánh giá tác động và chi phí ý của Hội đồng thẩm định nhà nước ước mà mà đã được quy định ở Nghị định 40 /2019

1.Chi phí ý của đơn vị dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

  •  Thừ nhất chi phí khảo sát hiện trạng môi trường của dự án
  •  Thứ hai chi phí đo đạc lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí nướcVà Đất
  • Thứ ba chi phí ý thu thập tài liệu tại các sở ban ngành
  •  thứ tư chi phí tổng hợp viết báo cáo môi trường
  •  thứ năm chi phí đi lại để nộp hồ sơ báo cáo
  • Thứ Sáu chi phí in ấn tài liệu 

Bảng tổng hợp báo gia chi tiêt đánh giá tác động môi trường 

 

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Thành Tiền

A

CHI PHÍ KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN

2.000.000

1

Khảo sát hiện trạng môi trường, thu thập số liệu, thông tin về vị trí địa lý, khí tượng thủy văn…

Lần

500.000

2

Thu thập số liệu về điều kiện kinh tế, xã hội trong khu vực Dự án

Lần

500.000

3

Khảo sát các nguồn tiếp nhận chất thải, các nguồn thải lân cận.

Lần

500.000

4

Thu thập các số liệu môi trường liên quan, các tài liệu tham chiếu và thông tin về luật định.

Lần

500.000

B

CHI PHÍ ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

14.000.000

1

Phân tích mẫu không khí xung quanh

Mẫu

1.500.000

2

Mẫu nước ngầm, nước mặt

Mẫu

1.500.000

3

Mâũ   đất

mâũ

1.000.000

C

CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO

 

1

Khái quát quy mô, đặc điểm, các hoạt động chính của Dự án

5.000.000

 

 

1.1

Xuất xứ của Dự án

- Giới thiệu xuất xứ của Dự án, sự cần thiết phải đầu tư, mục tiêu Dự án xây dựng nhà máy- Các quyết định phê duyệt và tính hợp lý của Dự án so với quy hoạch chung của khu vực

 

Chuyên đề

 

2.500.000

 

1.2

Dẫn chứng các căn cứ pháp lý và kỹ thuật trong việc đánh giá tác động của Dự án

Chuyên đề

2.500.000

2

Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có liện quan đến khu vực của Dự án

10.000.000

 

2.1

Viết chuyên đề về điều kiện địa lý. địa chất, điều kiện khí tượng thủy văn trong khu vực thực hiện Dự án

Chuyên đề

 

5.000.000

2.2

Viết chuyên đề về điều kiện kinh tế xã hội trong khu vực triển khai Dự án

Chuyên đề

5000.000

3

Đánh giá tác động môi trƣờng từ quá trình hoạt động của Dự án (2 giai đoạn: Chuẩn bị xây dựng và đi vào hoạt động)

20.000.000

3.1

Phân tích các nguồn tác động liên quan đến chất thải

Chuyên đề

5.000.000

3.2

Phân tích các nguồn tác động môi trường không liên quan đến chất thải

Chuyên đề

5.000.000

3.3

Phân tích đối tượng bị tác động

Chuyên

đề

5.000.000

3.4

Dự báo những rủi ro, sự cố về môi trường do Dự án gây ra

Chuyên đề

5.000.000

4

Viết chuyên đề về các biện pháp giảm thiểu tác động xâu, phòng ngừa và ứng cứu sự cố (2 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị xây dựng và giai đoạn đi vào hoat động)

10.000.000

4.1

Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu

Chuyên đề

5.000.000

4.2

Đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường

Chuyên đề

5.000.000

5

Các công trình xử lý môi trường, chuyên đề về chương trình quản lý và giám sát môi trường

10.000.000

5.1

Các công trình xử lý môi trường cần phải thực hiện

Chuyên đề

5.000.000

5.2

Viết chuyên đề về chương trình quản lý môi trường và giám sát môi trường

Chuyên đề

5.000.000

6

Kết luận, cam kết và kiến nghị

 

6.1

Viết chuyên đề đánh giá tổng quát về các tác động môi trường của Dự án và tính khả thi của các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện.

 

Chuyên đề

 

5.000.000

 

6.2

Viết cam kết thực hiện các giải pháp. biện pháp bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả trong suốt quá trình hoạt động của Dự án

Chuyên đề

5.000.000

D

CHI PHÍ KHÁC

48.000.000

1

Chi phí văn phòng phẩm và in ấn

Bộ

200.000

2

Chi Phí tham vấn ý kiến công đồng

Lần

15.000.000

3

Chi phí ra hội đồng bảo vệ DTM

Lần

25.000.000

4

Chi phi phê duyệt, thẩm định DTM

Lần

25.000.000

5

Chi phí đi lại khảo sát, nộp hồ sơ ra hội đồng bảo vệ, nhận kết quả

Hồ sơ

500.000

Tổng giá trị

129.000.000

Bằng chữ:  một trăm hai mươi chín triệu đồng

Hợp đồng đánh giá tác động môi trường khang đạt

Hợp đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường công ty gỗ khang đạt tây ninh

Quy trình thực hiện báo giá chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty Sài gòn xanh Tây Ninh

Bước 1Khảo sát, Thu thập, tổng hợp thông tin về dự án,  tổng hợp các  số liệu về điều kiện tự nhiên, điều kiện môi trường, kinh tế –xã hội, địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực thực hiện dự án. Đồng thời thực hiện luôn Tham vấn ý kiến cộng đồng bao gồm tham vấn ý kiến của UBND  xã tại nơi  có thực hiện dự án.

Bước 2Quan trắc đo đạc lấy mẫu hiện trạng môi trường như ,không khí, nước mặt, nước ngầm, và đất. Tổng hợp các số liệu Đánh giá hiện trạng môi trường tại đó,xem có thay đổi về tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan hay không đến dự án, ảnh mức độ tác động đó đén các nguồn ô nhiễm  xung quanh khu vực.

Bước 3 Từ đó Xác định các nguồn gây ô nhiễm chính của dự án, xác định chất thải hay nguồn phát sinh từ hoạt động của dự án bằng phương pháp đã nêu tren.

Bước 4 Đưa ra các Đề xuất hay biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phương án xử lý khí thải, phương án quản lý giám sất môi trường và dự phòng sự cố hóa chất môi trường  nếu cotrong giai đoạn xây dựng và vận hành nhà máy. Quan trọng cuối cùng là Xây dựng chương trình được chương trình quản lý và giám sát môi trường trong tương lai.

Bước 5Soạn thảo hồ sơ viêt báo cáo tổng hợp gồm 7 cuốn trình nộp cơ quan chức năng. Sau đó cơ quan có thẩm quyền Lập hội đồng thẩm định và đơn vị tư vấn phải bảo vệ trước hội đồng.

Bước 6 sau bước thẩm định đơn vị tư vấn thực hiện chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của Hội đồng thẩm định đã đưa ra.Sở tài nguyên tổng hợp và trình cho ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt cuối cùng

Hợp đồng đánh giá tác động môi trường Định Khuê

Hợp đồng đánh giá tác động môi trườngsaigonxantayninh:093.155.1939- 0937.997.665 (Vân)

 

Like và share