Quy định về luật bảo vệ môi trường mới nhất năm 2021

Luật bảo vệ môi trường năm 2021 trong Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường quyền và nghĩa vụ của các cơ quan tổ chức hộ gia đình trong hoạt động bảo vệ môi trường

Quy định về bảo vệ môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí, môi trường đất, sinh vật trong thiên nhiên

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và quy định về các loại giấy phép môi trường

Quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh dịch vụ ở đô thị và nông thôn

Quy định về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại

Quy định về quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác

+ Như về quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nước mặt, nước dưới đât, nước biển

+ Như về quy chuẩn kỹ thuật về môi trường không khí

+  Như về quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất thải rắn

+  Như về quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất thải nguy hại

Quy định về công tác quan trắc môi trường và báo cáo môi trường

Quy định về phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường

Tham khảo thêm dịch vụ Sài Gòn Xanh Tây Ninh:Tư vấn môi trường

Xem mới

Like và share