Luật an toàn vệ sinh lao động mới nhất năm 2021

Luật an toàn vệ sinh lao động 84/2015/QH13 của Quốc hội. Luật này quy định việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nhiệp, trách nhiêm, quyền hạn của tổ chức cá nhân có liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

Đối tượng áp dụng cho luật an toàn vệ sinh lao động là:

  • Người lao động là việc theo hợp đồng lao động, người thử việc, người học nghề, tập nghề làm việc cho người sử dụng lao động
  • Cán bộ công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
  • Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
  • Người lao động việc nam đi là việc tại nước ngoài theo hợp đồng, người nước ngoài làm việc tại việt nam
  • Người sử dụng lao động
  • Cơ quan tổ chức và cá nhân khác có liên quán đến công tác an toàn, vệ sinh lao động

Xem mới 

Like và share