Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành ĐTM

Để đánh giá độ hiểu quả và đưa vào hoạt động thì các công trình bảo vệ môi trường cần phải Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành. Đây là quá trình bắt buộc và không thể thiếu trước khi hoàn thành dự án, công trình bảo vệ môi trường. Từ việc lập kế hoạch vận hành thử nghiệm có thể nhận thấy các lỗi kỹ thuật hoặc các yếu tố chưa được hoàn thiện từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời. Với tầm quan trọng như thế, để giúp các tổ chức, cá nhận hoạt động trong lĩnh vực môi trường, hoàn thiện hơn về vấn đề này thì giaypheptayninhđã tóm gọn và đưa ra những yêu cầu cụ thể và quy trình đối với chạy vận hành thử nghiệm qua bài viết sau.

MỤC LỤC

 1. Đối tượng cần thực hiện vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành.
 2. Quy định về chạy vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành.
 3. Quy trình thực hiện chạy vận hành thử nghiệm.
 4. Quy định và hồ sơ Báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
 5. Dịch vụ chuẩn bị hồ sơ chạy vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành.

Đối tượng cần thực hiện lập kế hoạch vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành

Đối với các công trình xử lý khí thải, bụi, nước thải là những công trình bảo vệ môi trường cần chạy vận hành thử nghiệm. Sau khi đạt kết quả theo yêu cầu, đảm bảo về kỹ thuật và độ hiệu quả thì dự án sẽ được thông qua và được xác nhận hoàn thành.

Quy trình chạy vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành được tiến hành sau khi nhà máy xử lý được xây dựng, lắp đặt hoàn thiện. Trong quá trình này nếu phát hiện những lỗi kỹ thuật hoặc những thiếu sót trong quá trình lắp đặt có thể khắc phục và xây dựng, lắp đặt thêm để đạt yêu cầu.

Quy định về lập kế hoạch vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành

Để đảm bảo việc kiểm tra, đánh giá đạt được hiệu quả cao nhất và chính xác nhất thì sẽ có bộ quy tắc chung quy định về quan trắc chất thải ở giai đoạn chạy vận hành thử nghiệm. Đây là bộ quy tắc đã được nghiên cứu và áp dụng hiệu quả nên khi được thông qua thì dự án sẽ đáp ứng đầy đủ các yếu tố để được xác nhận hoàn thành.

 1. Điều kiện để được tiến hành lập kế hoạch vận hành thử nghiệm

Các công trình môi trường được tiến hành lập kế hoạch vận hành thử nghiệm khi đã hoàn tất quá trình xây dựng các công trình xử lý nước thải, khí thải, bụi theobáo cáo đánh giá tác động môi trường. Nếu được thông qua sẽ tiếp tục thực hiện báo cáo xác nhận hoàn thành.

 1. Thời gian chạy lập kế hoạch vận hành thử nghiệm

Thời gian thực hiện chạy lập kế hoạch vận hành thử nghiệm phải thực hiện tối thiểu trong 75 ngày từ ngày công trình bảo vệ môi trường đó bắt đầu chạy vận hành thử nghiệm.

 1. Vị trí quan trắc

Vị trí quan trắc là vị trí sẽ tiến hành lấy mẫu thử. Được thực hiện tại đầu vào và đầu ra của từng công đoạn xử lý chạy vận hành thử nghiệm.

 1. Phương pháp lấy mẫu trong quá trình lập kế hoạch vận hành thử nghiệm

Lấy mẫu sẽ được thực hiện bằng cách lấy mẫu tổ hợp. Có nghĩa rằng thời điểm lấy được thực hiện 03 lần khác nhau trong ngày hoặc 03 ca làm việc khác nhau của công trình đó. Sau đó được trộn vào nhau tạo nên mẫu tổng hợpchạy vận hành thử nghiệm trong ngày. Điều này sẽ giúp kết quả là chính xác nhất  để được xác nhận hoàn thành.

 1. Tần suất quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm

Trong quá trình lập kế hoạch chạy vận hành thử nghiệmphải thực hiện lấy mẫu quan trắc tối thiểu 15 ngày/lần. Và để kết quả chính xác nhất thì có thể áp dụng lấy mẫu 05 ngày/1 lần.

 1. Thông số quan trắc trong việc lập kế hoạch vận hành thử nghiệm

Thông số quan trắc lập kế hoạch chạy vận hành thử nghiệm là tổng các thông số ô nhiễm được tính toán theo quy định, sử dụng cho mục đích thiết kế chỉ số ô nhiễm cho cả công trình xử lý nước thải, khí thải, bụi. Thông số này phải nằm trong mức cho phép thì công trình mới được xác nhận hoàn thành.

Quy trình thực hiện lập kế hoạch vận hành thử nghiệm

Quy trình thực hiện chạy vận hành thử nghiệm được quy định cụ thể về thời gian thực hiện, và trách nhiệm cụ thể của chủ dự án trong từng giai đoạn.

Bước 1. Lập và nộp kế hoạch vận hành thử nghiệm

Chủ dự án lên kế hoạch cụ thể về các giai đoạn thử nghiệm, thời gian thực hiện chạy vận hành thử nghiệm. Sau khi hoàn tất phải gửi về Cơ quan phê duyệt đánh giá tác động môi trường trước 20 ngày từ ngày bắt đầu chạy vận hành thử nghiệm.

Bước 2. Kiểm tra công trình xử lý nước thải, khí thải, bụi

Việc kiểm tra công trình xử lý sẽ do Cơ quan phê duyệt đánh giá tác động môi trường thực hiện. Thời gian thực hiện trong vòng 05 ngày từ ngày chủ dự án nộp kế hoạch chạy vận hành thử nghiệm.

Bước 3. Công bố kết quả kiểm tra

Sau khi cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thì trong vòng 05 ngày sau khi kiểm tra sẽ thông báo kết quả cho chủ dự án. Nếu kết quả được thông qua và xác nhận đã hoàn thành tất cả các công trình xử lý theo quy định thì sẽ được tiến hành chạy vận hành thử nghiệm.

Bước 4. Lên kế hoạch chạy vận hành thử nghiệm cụ thể

Sau khi có kết quả kiểm tra từ cơ quan chức năng và được thông qua. Chủ đầu tư bắt đầu cho chạy vận hành thử nghiệm, thời gian chạy tối thiểu 75 ngày.

Thực hiện lấy mẫu theo quy định. Mỗi ngày thực hiện lấy mẫu 01 lần, 05 ngày/lần hoặc 15 ngày/ lần. Tuy nhiên, trong thời gian trên phải có 07 ngày liên tục lấy mẫu của toàn bộ các công trình xử lý có trong dự án.

Bước 5. Nộp mẫu thử và kết quả vận hành thử nghiệm

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp tất cả các kết quả thu được sau quá trình chạy vận hành thử nghiệm và kết quả phân tích đến Cơ quan phê duyệt, đánh giá tác động môi trường.

Bước 6. Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra đối chứng

Cơ quan chức năng thực hiện lấy mẫu trong quá trình chạy vận hành thử nghiệm và kiểm tra để xem xét độ chính xác của báo cáo về chất lượng xử lý mà chủ công trình đã nộp. Quá trình lấy mẫu được thực hiện ngẫu nhiên trong quá trình chạy vận hành thử nghiệm. Nếu kết quả là chính xác sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để cấp xác nhận hoàn thành cho chủ đầu tư.

Bước 7. Thông báo kết quả kiểm tra của việc chạy vận hành thử nghiệm

Trong thời gian 05 ngày làm việc, từ ngày lấy mẫu đối chứng. Cơ quan phê duyệt, đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm thông quá cho chủ đầu tư công trình xử lý chất thải về kết quả đối chứng chất lượng chạy vận hành thử nghiệm.

Quy định và hồ sơ báo cáo xác nhận hoàn thành ĐTM

Quy định về việc lập Báo cáo xác nhận hoàn thành ĐTM

Theo quy định thì chủ công trình bảo vệ môi trường phải gửi hồ sơ Báo cáo xác nhận hoàn thành công trình về Cơ quan phê duyệt, đánh giá tác động môi trường trước khi kết thúc quá trình chạy vận hành thử nghiệmít nhất 30 ngày.

Bộ hồ sơ Báo cáo xác nhận hoàn thành ĐTM

 1. Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;
 2. Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện công trình môi trường;
 3. Giấy tờ thể hiện quyền sở hữu diện tích đất sử dụng xây dựng nhà máy (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ thuê mặt bằng);
 4. Mẫu quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường;
 5. Mẫu thông báo công trình xử lý nước thải, khí thải, bụi đã hoàn thành và đủ điều kiện chạy vận hành thử nghiệm;
 6. Mẫu thông báo chi tiết kế hoạch chạy vận hành thử nghiệm;
 7. Mẫu kết quả kiểm tra từ Cơ quan phê duyệt, đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chạy vận hành thử nghiệm;
 8. Bộ thông số quan trắc chất thải trong giai đoạn chạy vận hành thử nghiệm;
 9. Bộ hồ sơ hoàn công các công trình xử lý chất thải bao gồm: thuyết minh kỹ thuật, bản vẽ chi tiết, CO/CQ của thiết bị.
 10. Bộ hợp đồng về thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải, chất thải nguy hại;
 11. Sơ đồ thiết kế, lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải hoặc nước thải tự động, liên tục.

Dịch vụ chuẩn bị hồ sơ lập kế hoạch vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành ĐTM

Để một dự án, công trình bảo vệ môi trường có thể đưa vào hoạt động phải trải qua nhiều giai đoạn và tốn nhiều thời gian. Trong quá trình đó chủ dự án phải kiểm tra, thực hiện gấp rút nhiều việc và phải chuẩn bị bộ hồ sơ để chạy vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành công trình. Do phải chuận bị cùng lúc nhiều việc nên việc xảy ra sai sót dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành dự án là điều hiển nhiên. Cùng với sự kéo dài đó là sự gia tăng của chi phí, thời gian cho dự án. Để tối ưu vấn đề trên thì việc sử dụng dịch vụ chuẩn bị hồ sơ từ các đơn vị chuyên nghiệp bên ngoài là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Dịch vụ Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm và hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM tại Giấy phép Tây Ninh là một sự lựa chọn như vậy. Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giấy phép thì chúng tôi có thể chuẩn bị hoàn tất hồ sơ trong thời gian ngắn nhất, với đầy đủ hồ sơ cần thiết. Việc rút ngắn thời gian cho việc chuẩn bị hồ sơ đồng nghĩa với quá trình chạy vận hành thử nghiệm sẽ được diễn ra sớm hơn, có thể có được xác nhận hoàn thành công trình trong thời gian sớm hơn và cắt giảm được nhiều chi phí.

Khi sử dụng dịch vụ tại giaypheptayninh.comkhách hàng sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm nhiều năm. Đặc biệt rất thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ mọi khó khăn của khách hàng. Khi liên hệ với chúng tôi bạn sẽ được:

 • Tư vấn miễn phí về quy trình, hồ sơ, thủ tục chạy vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành ĐTM.
 • Hỗ trợ các dịch vụ phù hợp với mục đích và nhu cầu của khách hàng.
 • Nhân viên có chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết.
 • Nhân viên hỗ trợ thủ tục tại Cơ quan thẩm định ĐTM.
 • Khắc phụ hồ sơ nếu xảy ra sự cố.

Liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0931.551.939-0937.997.665 hoặc website: giaypheptayninh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Lĩnh vực tư vấn của Sài gòn xanh Tây Ninh

Like và share